Privaatsuspoliitika

Plantinum OÜ (registrikood: 16419474) on pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja õiguste austamisele. Privaatsustingimused selgitavad selgelt ja läbipaistvalt, kuidas me kogume, kasutame ja säilitame Teie isikuandmeid.

Me töötleme isikuandmeid privaatsustingimuste alusel ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (GDPR) eesmärkidel, milleks neid koguti.

Privaatustingimused kohalduvad isikuandmetele mida kogutakse ja töödeldakse meie veebilehe www.plantinum.ee kasutamisel, meie teenuste tellimisel või kasutamisel, samuti meiega mistahes muul viisil suheldes, nt sotsiaalmeedia platvormide vahendusel.

www.plantinum.ee on Plantinum OÜ-le kuuluv veebileht. Veebilehel ja sotsiaalmeedias leiduva info, tekstide, piltide või mis tahes muu infomaterjali igasugune ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Plantinum OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Järgnevalt kirjeldame meie privaatsuspõhimõtteid, mis laadi teavet me veebilehel www.plantinum.ee kogume, kuidas seda teavet kasutame, andmeid säilitame ning millistel tingimustel seda kolmadatele isikutele avaldame.

Mõisted:

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või eemaldamine.

Isikuandmed tähendavad igasugust teavet mis seostub tuvastatud või tuvastatava elava isikuga. Isikuandmetena käsitletakse ka erinevat informatsiooni, mis kogutuna kogumis võivad identifitseerida konkreetse isiku.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte www.plantinum.ee, soetavad tooteid, teenuseid või edastavad informatsiooni Plantinum OÜ-le, näiteks tehes e-posti teel päringut.

Tooted on kõik Plantinum OÜ veebilehel müüdavad tooted.

Vastutav andmetöötleja www.plantinum.ee veebilehel on Plantinum OÜ. Välja arvatud juhul, kui privaatsustingimustes on sätestatud teisiti või see tuleneb faktilistest asjaoludest.

Kogutavad isikuandmed ja nende kogumise eesmärgid:

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas siinsete privaatsustingimustega.

Me kohaldame sobivad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kaitsmaks Teie andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kahjustumise, muutmise, lubamatu avaldamise või juurdepääsu ja kõigi teiste ebaseaduslike andmete töötlemise vormide eest. Plantinum OÜ ei kogu alla 13-aastaste isikute andmeid.

Plantinum OÜ võib koguda järgnevaid isikuandmeid järgnevatel alustel:

Logid

Me töötleme Isikuandmeid ja serverile tehtud päringuid (IP aadress, päringus nimetatud lehekülg, operatsioonisüsteem, suunav veebileht, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg). Isikuandmeid kasutatakse meie õigustatud huvides avastamaks ja vältimaks pettust, lubamatuid juurdepääse süsteemile ja tagamaks süsteemi turvalisus.

Küpsised

Me töötleme Isikuandmeid küpsiste kaudu (IP aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, geograafiline asukoht), parandamaks Teie sirvimiskogemuse kvaliteeti ja saamaks informatsiooni veebilehe kasutamise kohta. Osa isikuandmetest töödeldakse meie õigustatud huvides tagamaks veebilehe tehniline funktsionaalsus, samas osa töötlemisest toimub Teie nõusoleku alusel, kui küpsiseid kasutatakse statistilistel eesmärkidel. Täpsemalt on kirjeldatud allpool olevas alapeatükis „Küpsised“.

Kontakti vorm

Me töötleme isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, pöördumise teema), mis on sisestatud meie veebilehel olevas vormis „Kontakt“.  Isikuandmed on meile edastatud vabatahtlikult antud nõusoleku alusel, samal ajal nende edasine töötlemine põhineb meie õigustatud huvil Teie pöördumise täitmisel.

Uudiskiri ja üritused

Me töötleme isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu vajalik informatsioon), kui Te tellite meie uudiskirja või registreerute meie töötubadesse või muudele üritustele. Isikuandmed on edastatud meile vabatahtlikult antud nõusoleku alusel, samas edasine töötlemine põhineb meie õigustatud huvidel Teie taotluste täitmisel.

Klientidele osutatavad teenused

Me töötleme isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, soetatud toode, kogus, hind ja kuupäev), kui Te ostate meilt tooteid või teenuseid, et tagada toote või teenuse kliendile saatmine.

Plantinum OÜ äritegevus

Me töötleme oma varustajate ja äripartnerite isikuandmeid (identifitseerimise andmed, kontaktandmed, panga andmed) selleks, et hallata suhet, lepingut ja saada meie tarnijatelt teenuseid. Isikuandmeid töödeldakse meievahelise õigusliku kokkuleppe alusel ja meie õigustatud huvides – nt teenuste saamine või meie õiguste kaitsmine.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Isikuandmete töötlemine, säilitamine ja turvalisus

Plantinum OÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas kohalduvate õigusaktidega toodete müügi ja maksimaalse kasutajakogemuse tagamiseks.

Plantinum OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

 • Toote või teenuse tagamiseks
 • Õigusliku kohustuse alusel (näiteks kooskõlas raamatupidamist reguleeriva seadusandlusega)
 • Andmete töötlemise nõusolek on kehtiv (kui me töötleme andmeid nõusoleku alusel)

Otseturunduse eesmärkidel, sh uudiskirjad ja üritused, töödeldakse isikuandmeid üksnes seni, kuni Te loobute tellimusest või võtate nõusoleku tagasi. Pöörake siiski tähelepanu, et me töötleme Teie isikuandmeid pärast nõusoleku tagasivõtmist, kui see on vajalik muul õiguspärasel eesmärgil (näiteks aktiivse tellimuse kohale toimetamiseks).

Pärast säilitusperioodi me kustutame asjaomased isikuandmed.

Plantinum OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Plantinum OÜ lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Plantinum OÜ kasutajale tooteid või teenuseid.

Plantinum OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • makselahendusi (pangad, maksete vahendajad),
 • toodete transporti,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe IT-tuge,
 • e-mailide edastamist ja haldamist,
 • veebilehe kasutusstatistika kogumist,
 • sotsiaalmeedia kasutamist,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

* Plantinum OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame volitatud töötlejale Montonio Finance´ile.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,
 • taotleda oma isikuandmete parandamist või täiendamist,
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • taotleda isikuandmete ülekandmist;
 • esitada kaebus järelvalveasutustele
 • võtta antud nõusolek tagasi.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile plants@plantinum.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Plantinum OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. https://www.aki.ee/et

Privaatsustingimuste muutmine

Plantinum OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil plants@plantinum.ee

Veebilehe küpsiste info


Küpsiste nimi Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi